Vinery [ Beykush ]
Location           Ochakiv, Ukraine
Year                  2020
Team                Janna Kiseleva, Andrey Valchuk, Oleksandra Burovytskaya, Viktoria Lavrova, Petr Shtelmakh