Restaurant [ Sophie ]
Location Odessa
Year 2019
Team Janna Kiseleva, Oleksandra Burovytskaya, Irina Terziyskaya
Photo Nataliya Nagornaya