Restaurant [ Padre ]
Location Odessa
Year   2020
Team Janna Kiseleva, Kateryna Orlova, Oleksandra Burovytskaya, Viktoria Lavrova, Tatiana Bzhezhitskaya, Petr Shtelmakh, Kateryna Shemchenko