Residential [ Pushkinskaya ]
Location                      Odessa
Year                              2020
Team                            Janna Kiseleva, Vladimir Deriznechenko, Sergey Baerzdorf, Andrey Valchuk