Residential [ Odessa ] Landscaping
Location                        Odessa, Ukraine
Year                                2021
Team                              Janna Kiseleva, Oleksandra Burovytskaya, Tatiana Bzhezitskaya,
                                       Evgen Pichkur, Georgiy Knyazyan