Residential [ Manhattan ]
Location                       Odessa, Ukraine
Year                               2021
Team                             Janna Kiseleva, Tatyana Bzhezitskaya, Oleksandra Burovytskaya