Residential [ Donskogo ]
Location                    Odessa, Ukraine
Year                           2020
Team                         Oleksandra Burovytska, Viktoriya Lavrova, Katerina Sokolova, Ekaterina Shemchenko,
                                  Irina Terziyskaya, Janna Kiseleva