Residential [ Derby ]
Location                Odessa, Ukraine
Year                        2021
Team                      Janna Kiseleva, Andrey Valchuk, Tatyana Bzhezitskaya