Residential [ Brilliant Valley ] Light Option
Location Limassol, Cyprus
Year 2024
Team Janna KIseleva, Kateryna Orlova, Viktoriya Lavrova, Nataliya Mordovina