RENOVATION OF GREEK PARK, ODESSA
Year 2018

Team Sergei Baierzdorf, Kateryna Orlova, Vladimir Dereznichenko, Andrey Valchuk, Olexandra Burovickaya,
Alexander Marchuk, Petr Shtelmakh, Janna Kiseleva


made in collaboration with:
Michael Reva
Konstantin Emelyanov
Alexander LevitskiyPhoto Vitaliy Milevich Photo Vitaliy Milevich Photo Vitaliy Milevich Photo Vitaliy Milevich Photo Vitaliy Milevich Photo Vitaliy Milevich Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva Photo Alexandra Ignateva