Park [ Chubaevskaya ]
Location                     Odessa, Ukraine
Year                             2022
Team                           Janna Kiseleva, Tatyana Bzhezitskaya