Michelin [ Restaurant ]
Location                Limassol, Cyprus
Year                       2022
Team                      Janna Kiseleva, Oleksandra Burovytskaya, Viktoriya Lavrova, Olena Pryadka