Meditation center [ Mindspot ]
Location                 Odessa
Year                        2018
Team                      Janna Kiseleva, Nadezhda Kotishevskaya, Irina Varenik
Photographer        Sergiy Zhabskyy