Hotel [ Morandi ]
Location           Odessa, Ukraine
Year                  2020
Team                 Janna Kiseleva, Kateryna Orlova, Oleksandra Burovytskaya, Andrey Valchuk, Viktoriya Lavrova,
                         Petr Shtelmakh, Kateryna Shemchenko