Dry bar [ Libro education ]
Location                           Odessa, Ukraine
Year                                  2018
Team                                 Janna Kiseleva, Nadezhda Kotishevska
Photo                                Sergey Zhabskiy