Dry Bar [ LIBRO ]
Location               Odessa, Ukraine
Year                      2016
Team                    Janna Kiseleva , Irina Boychenko, Nadezhda Kotishevskaya 
Photo                   Vadim Dusman, Oksana Kanivets