Chocolaterie [ Bize ] Interior
Location Odessa
Year 2018
Team Janna Kiseleva, Oleksandra Burovytskaya, Victoriya Lavrova, Yuriy sytnik, Sergey Baerzdorf
Photo Ivan Tsupka & Nataliya Nagornaya