Children's cafe [ Clever ]
Location Odessa
Year 2018
Team Janna Kiseleva, Nadezhda KOtishevskaya, Irina Varenik
Photo Sergiy Zhabskiy