Cafe [ Utopia ]
Location Odessa
Year 2018
Team Janna Kisleleva, Anna Holotsvan, Sergey Baerzdorf, Yuriy Sytnik
Photo Sergiy Zhabskiy