Cafe + Coworking [ Prostranstvo ]
Location                           Odessa
Year                                  2021
Team                                Janna Kiseleva, Nataliya Mordovina, Kateryna Sokolova